สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 0 0 0 0 0 6 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
วิทยาลัยการอาชีพรามัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 11 0 0 0 0 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0