สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1