สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคตรัง 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2
วิทยาลัยการอาชีพตรัง 0 0 0 0 0 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 0 0 0 0 0 5 0 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 0 0 0 0 0 7 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 0 0 1 0 0 4 0 5 0 4 5 2 1 0 0 0 0 0 12
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5