สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 7 0 2 2 0 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 0 0 0 1 0 3 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 0 1 0 0 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 12
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 0 0 0 0 0 10 0 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 0 1 0 0 0 4 3 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 0 1 0 0 0 8 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 3 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมูฮำมาดีย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1 11 0 6 1 0 0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 0 0 0 0 0 4 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 53
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0