สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 0 0 0 0 2 0 5 1 6 3 1 0 2 0 2 0 0 10
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 0 0 0 1 0 2 1 2 1 4 1 0 0 2 0 1 1 0 3
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 0 0 0 1 0 6 0 3 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1