สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 13 0 0 0 5 1 0 0 5 0 1 0 0 2
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0 1 0 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 0 3 1 0 0 17 1 5 9 7 2 0 0 18 0 1 0 0 0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 3 0 6 0 0 1
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา 1 0 0 1 0 8 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 2 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ 0 0 0 0 0 17 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0 3 0 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 6 1
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 0 0 0 0 0 8 24 10 0 1 0 0 0 6 1 0 2 0 0