สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 0 0 0 0 7 11 0 6 1 4 14 1 0 10 0 6 1 0 20
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 0 0 0 0 0 3 0 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 13 0 0 1 0 0 0 1 0