สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 5 0 2 0 3 1
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 8 0 0 0 0 0 1 1 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 1 0 0 0 0 5 4 5 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 12
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 0 0 0 1 0 2 1 4 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0 2 0 0 0 6 3 6 4 13 0 0 0 2 0 0 0 0 9
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0