สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 47
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 0 0 0 0 0 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0