สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 1 0 0 0 0 27 0 31 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 16 0 4 6 0 1 1 0 3
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 1 0 0 0 0 11 3 3 0 2 0 0 0 3 0 0 1 8 3
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 0 1 0 1 0 14 0 6 3 1 17 0 6 10 0 4 0 3 4
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 0 0 0 0 1 2 0 1 4 1 4 0 1 0 0 2 0 4 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2