สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 3 2 1 1 0 14 2 4 1 5 0 0 0 9 0 0 0 2 60
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 2 0 0 1 8 0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 1 2 0 0 0 13 1 12 13 2 2 0 0 1 0 1 2 2 29
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 1 0 0 0 0 2 1 0 6 6 0 0 0 2 0 0 1 1 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4