สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 0 0 0 0 0 3 1 2 2 1 1 0 2 3 0 0 0 1 7
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 0 0 0 3 0 5 0 2 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 1 0 0 0 0 10 0 7 8 30 0 10 0 6 0 0 1 2 37
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5