สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 1 0 0 1 0 14 0 2 5 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 8
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 1 5 0 4 6 5 0 0 0 1 0 1 0 1 0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 1 0 0 0 1 7 0 1 5 0 0 0 1 6 0 1 0 2 1
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 0 0 0 2 0 6 3 4 11 0 7 0 0 1 0 0 0 2 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 7 3 0 0 0 2 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1