สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 2 0 1 1 0 4
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 0 0 0 0 0 5 0 3 9 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 29 0 23 0 0 1
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 2 0 0 0 0 1 4 4 2 1 1 0 0 1 0 1 0 5 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 1 0 0 10 0 0 0 1 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2