สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 6 0 0 1 2 13 8 5 4 8 0 0 2 4 0 0 2 1 6
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 0 0 0 0 0 4 0 3 0 2 0 0 0 0 1 4 0 1 0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 3
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 0 0 0 0 0 7 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 0 0 0 0 0 1 1 2 4 5 1 0 1 3 0 0 1 0 0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 0 0 0 0 1 3 1 3 2 1 9 0 1 4 0 1 0 0 3