สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 0 2 0 0 0 27 0 5 5 1 1 1 3 8 0 1 0 2 14
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 7
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0