สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 0 1 0 3 1 4 3 1 1 2 2 0 0 5 0 1 1 0 6
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 3 0 11 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 0 0 0 0 0 2 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 32
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 0 0 0 0 0 12 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 0 1 0 0 0 8 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4
วิทยาลัยเทคนิคเทิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 0 0 0 0 0 11 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-เอเซีย 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 4 0 3 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 18 0 0 2 0 1 0 0 8 1 1 0 1 2
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5