สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 4 6 0 2 2 0 21
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
วิทยาลัยการอาชีพลอง 1 2 0 2 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
วิทยาลัยการอาชีพสอง 0 0 0 0 0 0 0 4 1 12 1 0 0 2 0 0 0 0 1