สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 47
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 0 1 0 0 0 4 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 0 0 0 0 0 2 1 1 1 8 0 0 0 2 0 0 0 4 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 28 0 2 18 0 2 0 0 0