สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 2 2 0 3 0 9 4 11 3 7 1 0 0 6 0 4 1 0 0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 0 0 0 3 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 15 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0