สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 3 0 4 0 0 8
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0 1 0 0 2 0 2 0 3 6
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 3 0 8
วิทยาลัยการอาชีพฝาง 0 2 1 0 3 17 1 3 8 6 0 0 0 2 0 0 0 0 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 12
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 1 5 0 0 0 13 0 8 1 0 4 0 0 8 0 4 0 3 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 4 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2