สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 0 0 0 0 0 43 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย 0 0 0 0 0 4 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล 1 1 0 0 0 7 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1