สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 0 0 0 0 0 3 18 0 0 1 0 1 1 18 0 2 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 0 0 0 1 0 4 0 0 2 9 0 0 0 6 0 0 0 0 8
วิทยาลัยการอาชีพนาแก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 35 0 10 0 2 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม 0 0 0 0 0 5 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
โรงเรียนอริยะธุรกิจบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1