สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 72 0 1 13 0 0 1 5 0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 8 18
วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 3 0 1 3 0 0 0 2 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0 8 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ 0 1 0 0 1 14 0 6 2 1 1 0 0 0 1 2 0 5 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน 0 0 0 0 0 8 0 23 1 0 0 0 0 34 0 2 0 1 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยี เอ - เทค อินเตอร์ เอเชีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 0 0 0 0 0 11 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 3 28