สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 0 9 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 13
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 0 4 0 2 0 8 0 5 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 1 0 0 0 0 4 0 7 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25
วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท-เทค กาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหัสขันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามชัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 9 0 0 8 0 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14