สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 3 53 0 59 1 1 12
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 0 0 0 1 0 5 0 3 1 2 3 0 0 19 0 6 0 0 1
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 51 0 5 2 0 11 0 1 22 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 0 0 0 2 0 6 2 0 1 1 10 0 0 12 0 0 0 1 0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ 0 0 0 1 0 3 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0