สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 0 0 0 8 0 25 2 25 9 7 3 0 2 4 0 0 2 1 3
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 0 2 0 0 0 12 0 5 4 1 0 2 1 6 0 0 0 3 44
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 0 0 0 0 0 9 0 0 0 13 0 0 0 0 0 2 0 0 0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 1 0 0 2 0 4 3 3 0 2 6 0 0 1 0 1 0 0 21
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียอาคเนย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2