สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 0 0 0 0 0 4 0 2 2 2 1 0 0 19 0 4 1 2 11
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 0 0 0 0 0 11 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 0 0 2 0 1 0 3 6
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย 0 1 1 20 0 6 0 8 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญา 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บึงกาฬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0