สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคเลย 0 0 0 1 0 4 0 0 2 6 60 0 2 6 0 0 1 1 4
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 3 0 1 0 0 8
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1