สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 4 1 0 4 0 1 0 14 1
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 4 9 0 0 0 0 16
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
โรงเรียนช่างกลอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ 0 0 0 6 0 5 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองหาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 0 0 0 0 0 60 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท-เทควังสามหมอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี 0 0 0 0 0 7 0 1 9 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์ 0 1 0 0 0 5 0 1 2 5 2 0 0 2 0 1 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีไคโกะอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 0 0 1 0 0 16 1 5 1 11 4 0 0 4 0 1 0 1 0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี 0 2 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0