สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 0 0 0 0 1 3 1 1 1 8 3 0 0 11 0 2 0 0 3
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 0 0 0 0 0 4 0 11 7 4 0 0 0 4 0 1 0 3 5
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
วิทยาลัยเทคโนโลยีสีชมพู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 12
วิทยาลัยการอาชีพพล 2 2 0 3 0 3 6 2 2 1 4 0 0 7 0 3 0 3 11
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง 0 0 0 1 1 6 3 5 2 1 7 0 2 2 0 2 0 1 2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5