สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 0 0 0 0 0 11 0 0 8 4 2 1 0 2 0 6 0 1 31
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 0 1 0 1 1 9 4 2 3 5 6 0 4 4 0 0 0 1 9
วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมราชวงศา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3