สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 1 1 0 1 1 53 0 22 6 3 5 10 0 16 0 4 0 2 24
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 1 0 0 0 1 9 0 2 1 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 22
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร์ 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
วิทยาลัยเทคโนโลยีคอนสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก 0 0 0 0 0 10 3 0 1 4 1 0 0 1 0 1 0 0 8
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านแท่น 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 4