สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 2 0 1 5 2 0 0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0