สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 0 0 0 2 0 5 0 2 0 3 0 2 0 5 0 0 0 0 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 1 0 0 0 0 2 0 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 0 0 0 0 0 5 0 7 2 0 3 1 0 5 0 1 0 1 10
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 1 0 0 0 2 31 0 12 37 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาวัดสวายน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 0 0 0 2 0 5 0 3 1 2 4 15 1 2 0 2 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 3 0 0 0 0 0