สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 3 2 0 0 1 15 0 5 3 2 1 0 0 8 0 0 3 1 19
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 0 0 0 0 0 8 2 5 1 3 14 0 0 1 0 0 0 1 4
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 18 0 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 10
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ 0 0 0 0 0 4 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ 0 2 0 0 0 20 0 12 7 1 0 0 0 7 0 5 0 1 8
วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7