สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 29 0 0 2 0 0 2 0 70
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 1 0 0 0 0 6 0 5 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 0 1 1 0 0 7 3 2 7 5 6 2 1 6 0 1 0 4 92
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 0 3 0 3 0 13 0 3 8 9 4 2 1 5 0 0 1 0 5
วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 0 0 0 14 0 67 0 11 2 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 0 0 0 0 0 3 0 13 12 3 2 0 0 2 0 2 0 1 4
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 0 0 0 0 0 14 0 9 3 1 0 0 0 8 0 4 0 0 128