สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 72 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 3 1 14
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง 0 0 0 0 0 1 0 1 13 0 2 0 2 10 0 0 0 0 26
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
วิทยาลัยอาชีวศึกษานาฏศิลป์และการท่องเที่ยวบุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยการอาชีพสตึก 0 1 0 0 2 7 0 6 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 7