สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 1 0 0 1 0 8 0 1 8 5 2 2 0 11 0 2 0 0 11
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 0 1 0 0 0 13 0 4 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 12
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 0 0 0 0 0 4 0 1 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 19
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 10
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0