สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 0 0 0 0 0 2 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 1 0 0 0 0 18 1 7 15 8 19 1 0 5 0 1 3 0 0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0