สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0 2 31 0 0 1 0 0 11 0 0 0 2 5 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 1 0 0 0 0 7 0 7 6 1 0 5 0 3 0 1 0 1 0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 0 2 0 0 0 3 1 1 0 5 5 0 1 7 0 0 0 3 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1