สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 2 0 0 0 0 19 1 18 3 5 5 94 0 13 0 7 1 2 36
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 0 0 0 0 0 17 0 9 3 21 0 0 0 0 0 3 0 4 7
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 0 0 0 0 0 9 0 8 3 3 0 12 0 1 0 0 0 0 0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 0 1 0 0 0 4 0 0 3 0 10 0 0 0 1 0 2 5 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 1 0 0 0 0 10 0 2 0 2 0 0 0 4 0 1 0 3 3