สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง 0 0 0 0 0 15 0 2 4 3 0 0 0 5 0 0 0 2 14
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 2 2
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 0 0 1 0 0 5 0 2 0 0 14 0 0 1 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ 0 3 0 0 0 9 0 11 9 5 1 1 0 3 0 0 0 3 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 0 0 0 0 0 13 0 5 0 0 0 2 0 12 0 1 0 1 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 9 0 1 2 0 0 0 0 7 0 1 0 8 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 0 1 0 0 0 3 0 2 0 1 7 0 0 6 0 2 0 2 1