สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 1 4 0 0 0 12 6 2 3 4 1 2 0 15 0 1 0 2 6
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 1 0 0 0 0 1 3 31 0 1 3 0 0 1 0 0 0 6 3
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 0 2 2 1 0 32 0 0 3 1 5 4 0 5 0 3 1 5 6
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) 1 1 0 1 0 2 0 6 3 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 0 1 0 1 0 12 0 9 7 1 1 0 0 1 0 0 0 2 7
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 0 1 0 1 0 7 1 0 2 3 1 0 1 11 0 3 2 2 5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพชลบุรี 0 1 0 0 0 4 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ 0 0 0 33 0 30 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ 3 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 19 0 0 0 0 5 0 3 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบัง 0 0 0 0 0 8 0 4 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2