สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 8 0 8 3 0 2 0 0 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 1 0 0 6 0 2 0 1 2
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 0 0 0 0 0 12 0 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 1 1 1 8 0 1 0 5 2
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 0 1 0 1 0 16 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมันสระบุรี 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 0 0 0 1 1 8 1 6 11 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2