สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 6 0 0 0 1 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 0 0 0 0 0 11 0 1 1 1 1 0 11 0 0 0 0 1 6
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 0 1 0 1 0 9 0 1 1 0 2 0 0 16 0 9 0 7 48
วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี 0 0 0 0 0 9 0 11 2 0 1 1 1 5 0 0 0 4 17
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 2 0 5 2 0 0 0 0 0