สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 2 1 7 0 5 2 0 1 0 0 19 0 1 0 8 19
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 0 3 0 2 0 9 1 0 0 3 0 1 0 1 1
วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0