สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 0 1 0 0 0 18 0 5 2 0 5 1 1 7 0 5 1 1 2
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 0 1 0 0 0 2 0 0 7 0 4 0 2 3 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 5 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2