สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 0 2 0 0 0 2 0 1 1 2 2 2 0 3 0 0 1 1 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 2 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
วิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1