สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสถานศึกษา

โรงเรียน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 3 0 0 1 0 2 2 1 1 20 0 0 1 5 0 4 0 4 4
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 0 0 0 4 0 3 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 1 1
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ 2 0 0 0 0 12 0 0 5 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
โรงเรียนเกริกวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 21
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 7 0 0 0 0 0 0 2 0
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1